Svenska

Reningsverk tillverkar stora mängder slam.

I de kommunala avloppsreningsverken i Sverige bildas varje år ca 220 000 ton avvattnat slam varav ca hälften utgör organiskt material. Slammet är näringsrikt och innehåller sammanlagt 5 000–6 000 ton fosfor och 8 000–9 000 ton kväve. Fosfor är samtidigt en begränsad naturresurs, och ur ett miljöper-spektiv och för resurshållning är det viktigt att utnyttja slammets innehåll av näringsämnen genom att i jordbruket ersätta mineralgödsel med fosfor från slam.

Utöver näringsämnen, återfinns även metaller och organiska ämnen i slammet. De organiska ämnena har till viss del sitt ursprung produkter och material som används både i hushåll och i industrier.

 

I samband med Riksdagens miljömål för näringsåterföring av fosfor i avlopp har ett omfattande certi-fieringsarbete av VA-verkens slam påbörjats. Syftet med certifieringen är att växtnäringen från slammet skall kunna godtas ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

Enligt senaste årsrapporten för REVAQ från Svenskt Vatten (2012) har 38 avloppsreningsverk certifierat sig för REVAQ.

 

Runt om i Europa och resten av världen utgör Slammet ett stort problem och det är mycket stora volymer som produceras och ökas i takt med den snabba urbaniseringen och slammet läggs på deponi eller går till cementindustri då man inte har tillgång till beprövad teknik och kunskapen och rädslan för hur man skall tolka all de regelverk som idag finns. Sverige med några få länder ligger långt framme för att kunna behandla och utveckla godkända produkter som har en stor nyttoeffekt för ett hållbart jordbruk. Dessutom ökar efterfrågan på Bioenergi i Europa där behandlat rötslam kan bli en ny värdefull råvara. Dessutom lämnar inte pellets av rötslam några CO2 utsläpp vid förbränning.

 

Genom vårt samarbete med det Turkiska företaget Envirotek, ledande inom miljöteknik i Turkiet kan vi erbjuda allt från små skalbara containerbaserade vattenreningslösningar till stora anläggningar som täcker en storsstads behov.

Alla våra produkter är skalbara. Se mer under produkter.

 

NYHET

Nytt samarbetsavtal med PlanetDISK® RBC Units

Under sommaren har vi även fått en ny agentur, PlanetDISK® RBC Units, att sälja ett nytt biologiskt avloppsvattenreningssystem. Roterande biologisk behandling (RBC)utvecklad i Turkiet med vår partner Envirotek som assisterat planettek i deras 10 åriga utveckling av PlanetDISK® RBC Units.. Nu kan vi introducera på den Nordiska marknaden samt i Europa.

Klicka här för nyhetsbrev

Klicka här för produkblad på Engelska

Film i 3D

 

NYHET, ny småskalig vattenrening

ENVIRO SAF (Submerged Aerated Filter) systemet är ett kompakt och effektiv biologisk reningsanläggning speciellt utformad för små och medelstora behov av avloppslösningar som uppfyller de nya hårda EU regelverk, främst för kustnära områden runt Östersjöområdet.

 

Helhetslösningar för hotell. Klicka här

 

Småskaliga Biogasanläggningar

Biogasproduktion genom rötning är en välbeprövad teknik som är välkänd på kommunala avfallsanläggningar och reningsverk. Den är färdig för kommersiellt bruk och har ett flertal fördelar (energibesparingar, kostnadsbesparingar för avfallshantering, minskad miljöpåverkan, minskat koldioxidavtryck, etc.). Samma teknik kan användas till annat organiskt avfall som livsmedels- och jordbruksavfall. Motiveringen till BIOGAS3 grundas på iakttagelsen att trots rötningens många fördelar, så är den ännu inte implementerad i stor skala inom livsmedels- och jordbrukssektorn, eller så visar implementeringen på en extremt stor variation mellan EU:s medlemsländer. Det småskaliga rötningskonceptet (<100 kW), förnuftigt tillämpad på lämpliga platser, är en hållbar lösning sett utifrån en ekonomisk (energibesparingar genom egenförbrukning, besparingar för avfallshantering), energimässig (egenförbrukning och minskat spill genom näranvändning) och miljömässig (minskade eller inga transportkostnader för råvaror och rötrester, minskning av koldioxidutsläpp) synvinkel.

 

Nedan Containerbaserad avfalls/ Biogas-anläggning ENV B GS

Behandlar ca 2-80 000 kg organiskt avfall/dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småskaliga Biogasanläggningar

Möt den nya generationen av avfallshanterings-system. Tar hand om ca 2 000kg/dag.

Med hjälp av vår lösning minskar du dina avfallskostnader samtidigt som kan få ut värdefull energi i form av Biogas eller EL och Biogödning;

 

Vår lösning kan producera energi, värme och hygienisk, pastöriserad, flytande gödning med hög kvalitet från:

• Restaurang (Mat) Avfall,

• Gräs,

• Djurspillning samt människospillning

• Växthus Avfall,

• Allt organiskt avfall samlat i en container.

 

Se mer under BIOGAS

 

 

 

 

VATTENRENING

BIOGAS

Målgrupper

Kompostering

Biogas

Vattenrening

Helhetslösningar

Avfallsföretag

Trumkompostering

Organiskt avfall

Lakvatten

Nyckelfärdiga lösningar

Vattenreningsanlägn.

 

Skalbara Biogasanläggningar

Uppströmsarbete,

gråvatten. MBR

Avfallsföretag

Livsmedelsföretag

 

 

Skalbara Biogasanläggningar

MBR lösningar för produktionsvatten

Nyckelfärdiga lösningar

Kommuner

Trumkompostering

 

Uppströmsarbete,

gråvatten. MBR

Nyckelfärdiga lösningar

Växthus

Trumkompostering

 

Skalbara Biogasanläggningar

MBR-lösningar för

produktionsvatten

Nyckelfärdiga lösningar

Hotell

 

 

Skalbara Biogasanläggningar

MBR-lösningar för gråvatten

Nyckelfärdiga lösningar

Öar

Trumkompostering

 

Skalbara Biogasanläggningar

MBR-lösningar

Nyckelfärdiga lösningar

Välkommen till Ecosaver, din partner för optimal organisk avfallshantering.

 

NYHET

Nu kan vi även erbjuda konstruktions/Designtjänster från Istanbul inom Vattenrening och Biogas.

Klicka för produktblad

 

Nya föreskrifter från och med 1 januari 2017

Naturvårdsverkets har sett över sina avloppsföreskrifter SNFS 1990:14 och SNFS 1994:7 med syftet att reglerna ska bli mer överskådliga och enklare att tillämpa.

 

Nya föreskrifter, NFS 2016:6, om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse träder i kraft 1 januari 2017, då SNFS 1990:14 och SNFS 1994:7 upphör att gälla.

 

NFS 2016:6 Föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

 

Se vår lösning på Lakvattenrening

 

 

NYHET

Nu har vi påbörjat ett samarbete med Green Village globalt

 

NYHET

Omvärldsbevakning och trendorientering inom Cirkulär Ekonomi som är intressant för vår verksamhet.

 

Nyhet

Nu har vi fått den stora glädjen att samarbeta med Hexagon i Istanbul med att sälja deras kompletta avfallssystem Globalt. Läs mer här

 

NYHET

Nu startar jag upp PIKER AB, ett konsultbolag i tiden.

Se mer på denna länk

 

 

Nyhet

Nu är det äntligen klart med Low Carbon Projektet i Mexico

 

 

KOMPOSTERING

Allvarlig grundfråga för framtiden

Grundfrågan är allvarlig, hur vi ska lyckas skapa ett hållbart och resurssnålt samhälle? Ska vi återan-vända viktiga näringsämnen som fosfor och mull från avloppet och därmed också recirkulera spår av de kemikalier som redan i dag finns i vårt samhälle? Eller ska vi bryta ny fosfor, det vill säga mineral-gödsel, och tillföra ytterligare giftig kadmium till kretsloppet? (Bryter man fosfor får man oundvikligen med kadmium.).

 

EU-kommissionen vill skapa en cirkulär ekonomi i hela EU. Kommissionen antog ett policypaket strax innan sommaren som skall ställa om företags hela affärsmodeller. Det bör gälla även regeltolkningar utifrån avfall eller produkter.

 

Hållbar affärsmodell för ny teknik som möjliggör Cirkulär Ekonomi främst inom avfallsområdet.

 

Marknaden för kravkompost & ekologisk gödning är en förutsättning för producera Krav/Eko produkter.

År 2015 var andra året i följd då tillgången av svenska ekologiska livsmedel har varit en begränsande faktor. Dock inte lika begränsande som under 2014. Stora produktkategorier, såsom svenska KRAV-märkta ägg, ekologiskt bacon, vissa grönsaker och nötfärs, har det varit brist på i perioder och då har hyllorna gapat tomma. Förutom en missad potentiell affär, riskerar det att bjuda in till ökad import. Liksom det kan inverka hämmande på nya satsningar i förädlingsindustrin.

Konsumenternas attityd till eko har fortsatt att förändras i positiv riktning. Finns det ett ekologiskt alternativ så köper man gärna det, liksom att svenskproducerat också har fått en starkare ställning. KRAV-märket uppfattas i dag av många konsumenter som en märkning för både ekologiskt och svenskt, vilket ger den dubbel styrka i handeln.

 

Biogödsel kallas det gödselmedel som bildas efter rötning i en gårdsbiogasanläggning eller större samrötningsanläggning som rötar olika typer av organiskt material såsom stallgödsel, grödor, skörderester och rena källsorterade avfallsslag. När biogödsel sprids på åkermark tillförs nyttig växtnäring och bördighetshöjande kol. Också oönskade ämnen, såsom vissa tungmetaller, kommer dock med biogödseln, men normalt inte mer än med stallgödsel.

 

Hör av er till oss för få veta mer vad ni kan göra av ert organiska avfall, vi bygger skalbara system för att producera kravkompost/Biogödsel eller Bioenergi.

 

Nu har vi även lösningar för torrrötning