Kompostering


QuantorXL® Trumkompostering – första godkända i Sverige   

 

QuantorXL® - Kompostering i roterande trumma, är en patenterad, processinriktad metod som tar ett helhetsgrepp på kompostering med fokus på fyra huvudområden:


  • Godkänt system – Ger en högkvalitativ slutprodukt som kan säljas som jordförbättringsmedel 


  • Flexibilitet – Alla typer av avfall, även stallgödsel = Intressant för alla


  • Kapacitet – Kontinuerligt flöde ger effektiv, storskalig kompostering

   

  • Enkelhet – Automatiserad, standardiserad process

 


Ny rapport från JTI nedan som publicerades 2015-02-26 om Quantor XL klimatpåverkan

Quantor SX för Hygienisering av Hönsgödsel


För att göra hönsgödseln (animaliska biprodukter) till en kommersiell och säljbar produkt krävs en hygienisering enligt EU-Parlamentet och Rådets förordning (EG nr 1774/2002).

Med erfarenhet av vår teknik trumkompostering som klarar Jordbruksverkets krav för hygienisering av gödsel ”animaliska biprodukter” och klarar därmed även ”Slam”, har vi nu tagit fram en ny produkt QuantorSteam. Systemet är skalbart från ca 5-50 mᶟ/dygn med anpassade modeller.

Levereras på plats nyckelfärdigt.


Hönsgödsel är ett svårt avfall att kompostera som koncentrat då kvävehalten är för hög med resultatet av kraftig amoniakutfällning. För att kunna hygienisera koncentrerat hönsgödsel krävs andra metoder med hjälp av t ex varm luft.


Vi har valt att använda ånga som är ett mycket effektivt och ekonomiskt sätt att uppnå önskad temperatur för hygienisering med min 70 grader i min 1 timme enligt gällande EU-förordning.


Vi arbetar med skalbara kompostlösningar som behandlar allt organiskt avfall.

Våra produkter uppfyller gällande Naturvårdsverkets krav för hygienisering av "SLAM". ECSAB's QuantorXL trumkompostering har sedan 2009 ett av Jordbruksverket godkänt system för hygienisering av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG nr 1774/2002) enligt gällande valideringsmetod.

QuantorXL kommer således även att uppfylla Naturvårdsverkets krav för hygienisering av "slam" (en-ligt rapport 6580 sept 2013, Hållbar återföring av fosfor).

I och med detta kan det färdigbehandlade materialet fortsättningsvis säljas som en kommersiell produkt. Se även REVAQ regelverk för slamhantering.


Nyhet är vår nyutvecklade Quantor STEEM som behandlar hönsgödsel till färdig produkt.


Nedan våra produkter inklusive produktblad.